برگزاری کلاس های ترم پاییز 1400 انستیتو هوش ایران پایه ششم

  • آموزش هر هفته در دو جلسه با حضور کلیه دانش آموزان در یک کلاس عمومی برگزار می گردد و کلاس رفع اشکال هر هفته یک جلسه در گروه های کوچک برگزار می گردد.
  • طرح شامل پشتیبانی آموزشی است.
  • طرح شامل مشاوره آموزشی است.
  • ادامه آموزش در ترم های زمستان و بهار برگزار می گردد.

کوچ

هوش

تعداد جلسات کلاس: 16
تعداد جلسات رفع اشکال: 8
تعداد آزمون: 11
قیمت(ریال) : 7.500.000
با وارد کردن کد تخفیف(بازاریاب) از تخفیفات استفاده کنید.

ریاضی

تعداد جلسات کلاس: 16
تعداد جلسات رفع اشکال: 8
تعداد آزمون: 11
قیمت(ریال) : 7.500.000
با وارد کردن کد تخفیف(بازاریاب) از تخفیفات استفاده کنید.

علوم

تعداد جلسات کلاس: 16
تعداد جلسات رفع اشکال: 8
تعداد آزمون: 11
قیمت(ریال) : 7.500.000
با وارد کردن کد تخفیف(بازاریاب) از تخفیفات استفاده کنید.

هوش ، ریاضی ، علوم

تعداد جلسات کلاس: 48
تعداد جلسات رفع اشکال: 24
تعداد آزمون: 33
قیمت(ریال) : 20.000.000
با وارد کردن کد تخفیف(بازاریاب) از تخفیفات استفاده کنید.

  • آموزش هر هفته در دو جلسه با حضور 25 نفر در هر کلاس و  بصورت تعاملی برگزار می گردد.
  • طرح شامل پشتیبانی آموزشی است.
  • طرح شامل مشاوره آموزشی است.
  • ادامه آموزش در ترم های زمستان و بهار برگزار می گردد.

هوش

تعداد جلسات کلاس: 16
تعداد آزمون: 11
قیمت(ریال) : 12.000.000
با وارد کردن کد تخفیف(بازاریاب) از تخفیفات استفاده کنید.

ریاضی

تعداد جلسات کلاس: 16
تعداد آزمون: 11
قیمت(ریال) : 12.000.000
با وارد کردن کد تخفیف(بازاریاب) از تخفیفات استفاده کنید.

علوم

تعداد جلسات کلاس: 16
تعداد آزمون: 11
قیمت(ریال) : 12.000.000
با وارد کردن کد تخفیف(بازاریاب) از تخفیفات استفاده کنید.

هوش ، ریاضی ، علوم

تعداد جلسات کلاس: 48
تعداد آزمون: 33
قیمت(ریال) : 30.000.000
با وارد کردن کد تخفیف(بازاریاب) از تخفیفات استفاده کنید.