برگزاری کلاس های ترم پاییز 1400 انستیتو هوش ایران پایه نهم

  • آموزش هر هفته در دو جلسه با حضور کلیه دانش آموزان در یک کلاس عمومی برگزار می گردد و کلاس رفع اشکال هر هفته یک جلسه در گروه های کوچک برگزار می گردد.
  • طرح شامل پشتیبانی آموزشی است.
  • طرح شامل مشاوره آموزشی است.
  • ادامه آموزش(شامل درس های ادبیات و زیست) در ترم های زمستان و بهار برگزار می گردد.

هوش

تعداد جلسات کلاس: 16
تعداد جلسات رفع اشکال: 8
تعداد آزمون: 11
قیمت(ریال) : 8.500.000
با وارد کردن کد تخفیف(بازاریاب) از تخفیفات استفاده کنید.

ریاضی

تعداد جلسات کلاس: 16
تعداد جلسات رفع اشکال: 8
تعداد آزمون: 11
قیمت(ریال) : 7.500.000
با وارد کردن کد تخفیف(بازاریاب) از تخفیفات استفاده کنید.

شیمی

تعداد جلسات کلاس: 16
تعداد جلسات رفع اشکال: 8
تعداد آزمون: 11
قیمت(ریال) : 7.500.000
با وارد کردن کد تخفیف(بازاریاب) از تخفیفات استفاده کنید.

فیزیک

تعداد جلسات کلاس: 16
تعداد جلسات رفع اشکال: 8
تعداد آزمون: 11
قیمت(ریال) : 7.500.000
با وارد کردن کد تخفیف(بازاریاب) از تخفیفات استفاده کنید.

هوش ، ریاضی ، شیمی ، فیزیک

تعداد جلسات کلاس: 48
تعداد جلسات رفع اشکال: 32
تعداد آزمون: 44
قیمت(ریال) : 29.000.000
با وارد کردن کد تخفیف(بازاریاب) از تخفیفات استفاده کنید.

  • آموزش هر هفته در دو جلسه با حضور 25 نفر در هر کلاس و  بصورت تعاملی برگزار می گردد.
  • طرح شامل پشتیبانی آموزشی است.
  • طرح شامل مشاوره آموزشی است.
  • ادامه آموزش(شامل درس های ادبیات و زیست) در ترم های زمستان و بهار برگزار می گردد.

هوش

تعداد جلسات کلاس: 16
تعداد آزمون: 11
قیمت(ریال) : 12.500.000
با وارد کردن کد تخفیف(بازاریاب) از تخفیفات استفاده کنید.

ریاضی

تعداد جلسات کلاس: 16
تعداد آزمون: 11
قیمت(ریال) : 12.500.000
با وارد کردن کد تخفیف(بازاریاب) از تخفیفات استفاده کنید.

شیمی

تعداد جلسات کلاس: 8
تعداد آزمون: 11
قیمت(ریال) : 6.250.000
با وارد کردن کد تخفیف(بازاریاب) از تخفیفات استفاده کنید.

فیزیک

تعداد جلسات کلاس: 8
تعداد آزمون: 11
قیمت(ریال) : 6.250.000
با وارد کردن کد تخفیف(بازاریاب) از تخفیفات استفاده کنید.

هوش ، ریاضی ، شیمی ، فیزیک

تعداد جلسات کلاس: 48
تعداد آزمون: 44
قیمت(ریال) : 34.000.000
با وارد کردن کد تخفیف(بازاریاب) از تخفیفات استفاده کنید.