خرید فیلم هاي همایش نوروز پایه نهم بصورت تک درس و کلی

ریاضی استاد طاری

تعداد جلسات: 11
قیمت(تومان) : 66.000

علوم استاد میرزایی

تعداد جلسات: 12
قیمت(تومان) : 72.000

فارسی استاد عیوق

تعداد جلسات: 9
قیمت(تومان) : 54.000

هوش کلامی استاد یزدی زاده

تعداد جلسات: 3
قیمت(تومان) : 18.000

هوش غیرکلامی استاد نام آوری

تعداد جلسات: 6
قیمت(تومان) : 36.000

کلیه دروس

تعداد دروس: 5
تعداد جلسات: 41
قیمت(تومان) : 246.000
تخفیف: 20 درصد