فیلم های آفلاین همایش تیزهوشان و نمونه دولتی پایه نهم خرداد 1400

ریاضی

ساعت آموزش: 8
قیمت(تومان) : 160.000
باوارد کردن کد تخفیف ۵۰ درصد (مبلغ ۸۰.۰۰۰ تومان) تخفیف بگیرید.
برای دریافت کد تخفیف با شماره 66960000 تماس بگیرید.
اعتبار دوره: 6ماه

علوم

ساعت آموزش: 8
قیمت(تومان) : 160.000
باوارد کردن کد تخفیف ۵۰ درصد (مبلغ ۸۰.۰۰۰ تومان) تخفیف بگیرید.
برای دریافت کد تخفیف با شماره 66960000 تماس بگیرید.
اعتبار دوره: 6ماه

فارسی

ساعت آموزش: 6
قیمت(تومان): 120.000
باوارد کردن کد تخفیف ۵۰ درصد (مبلغ 6۰.۰۰۰ تومان) تخفیف بگیرید.
برای دریافت کد تخفیف با شماره 66960000 تماس بگیرید.
اعتبار دوره: 6ماه

هوش

ساعت آموزش: 14
قیمت(تومان) : 100.000
اعتبار دوره: 6ماه

کلیه دروس بدون هوش

تعداد دروس: 3
ساعت آموزش: 22
قیمت(تومان) : 440.000
باوارد کردن کد تخفیف 66 درصد (مبلغ 290.000 تومان) تخفیف بگیرید.
برای دریافت کد تخفیف با شماره 66960000 تماس بگیرید.
اعتبار دوره: 6ماه

کلیه دروس با هوش

تعداد دروس: 4
ساعت آموزش: 36
قیمت(تومان) : 540.000
باوارد کردن کد تخفیف 63 درصد (مبلغ 340.000تومان) تخفیف بگیرید.
برای دریافت کد تخفیف با شماره 66960000 تماس بگیرید.
اعتبار دوره: 6ماه