برگزاری کلاس های ترم پاییز 1400 انستیتو ایران ویژه پایه ششم و نهم

طرح آموزش (PRO) انستیتو هوش ایران پایه ششم پاییز 1400

طرح آموزش همایشی انستیتو هوش ایران پایه ششم پاییز 1400

طرح آموزش (PRO) انستیتو هوش ایران پایه نهم پاییز 1400

طرح آموزش همایشی انستیتو هوش ایران پایه نهم پاییز 1400