برگزاری دوره های آموزشی تابستان 1400 ویژه پایه ششم و هفتم

دوره آموزشی پایه ششم

دوره آموزشی پایه هفتم

همایش تیزهوشان خرداد1400 ویژه دانش آموزان پایه ششم و نهم

05

همایش تیزهوشان پایه ششم

06

همایش تیزهوشان پایه نهم